Competitie Reglement

Algemeen 

Dit reglement is vastgesteld door de leden in de Algemene Ledenvergadering van 21 oktober 2010. Het beoogt vooral een oplossing te bieden voor competitiedagen waarop meer teams willen spelen dan mogelijk is. Dit reglement is niet van toepassing op de jeugd. 

Begrippen:

Probleem tijdvak: Speeldag/competitie waarvoor meer inschrijvingen zijn dan capaciteit aanwezig is en waarvoor een wachtlijst is samengesteld. 

Capaciteit: De capaciteit wordt vastgesteld door het bestuur. Hierbij wordt rekening gehouden met het totale activiteitenaanbod (de activiteitenkalender). Momenteel is de capaciteit:            

Voorjaarscompetitie:

 • Di ochtend: 4 teams
 • Woe middag: 4 teams (jeugd)
 • Do ochtend: 4 teams
 • Vrij middag: 4 teams
 • Vrij avond: 4 teams
 • Za ochtend :4 teams (voorrang voor de jeugd)
 • Za middag: 4 teams
 • Zo ochtend: 4 teams
 • Zo middag: 4 teams  

Najaarscompetitie:

In principe kan tijd vrijgemaakt worden op donderdagochtend, vrijdagmiddag, vrijdagavond, zaterdag en zondag. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen worden de tijden opengezet. Zoveel mogelijk zullen in ieder geval de probleemtijdvakken van de zomercompetitie hiervoor worden vrijgemaakt.  

Bestaand team: Onder bestaand team wordt verstaan een team dat minimaal uit 3 vaste teamgenoten bestaat ten opzichte van het vorig jaar ingeschreven team voor hetzelfde tijdvak en competitiesoort. Teams die op zaterdagochtend staan ingedeeld verdienen hiermee geen vaste plaats, omdat op deze tijd de jeugd altijd voorrang heeft.Als tijdens het competitieverloop blijkt dat toch minder dan 3 spelers van het vorig jaar niet minimaal aan 3 wedstrijddagen hebben deelgenomen, zal dit team het volgend jaar automatisch als nieuw team worden aangemerkt. Bijzondere uitzonderingen hierop worden in overleg tussen competitieleiding en bestuur apart beoordeeld.

Beschikbare capaciteit: Capaciteit die resteert nadat bestaande teams zijn ingedeeld. 

Alle competitiesoorten: 

Regel 1

Inschrijven als team is maar mogelijk voor één competitiedag. Minimaal drie dezelfde deelnemers geldt als hetzelfde team. Bij dubbele inschrijving als team wordt deelname aan een probleem tijdvak geschrapt. Hiervan wordt het team meteen na inschrijving sluitingsdatum op de hoogte gesteld. 

Regel 2:

Tegelijkertijd met de inschrijving dient elk team op het inschrijfformulier door ondertekening te bevestigen dat dit reglement bekend is en onder deze voorwaarde is ingeschreven. 

Voorjaarscompetitie:

Regel 3:

Bestaande teams die al op een bepaalde dag competitie spelen krijgen voor het volgend jaar automatisch voorrang om op de zelfde speeldag en competitiesoort competitie te spelen. 

Regel 4:

Teams die voor een tijdvak/competitie ingeschreven hebben, waarvoor geen beschikbare capaciteit is, komen op een wachtlijst. Teams die het langst op de wachtlijst staan, komen als eerste in aanmerking om vrijgekomen ruimte in te vullen. Bij gelijk aantal jaren zal er een loting door de competitieleiding plaatsvinden voor de beschikbare plaatsen. De wachtlijst wordt 1 week na sluiting van de inschrijving aan alle captains van de teams, die in een tijdvak spelen waar een wachtlijst voor bestaat, bekend gemaakt. 

Voor probleem tijdvakken gelden de volgende extra regels:

 • Er moeten minimaal 5 spelers zijn ingeschreven, die geen dispensatiespeler zijn. Dit kan dus betekenen, dat een speler die in twee teams heeft ingeschreven moet kiezen welke speeldag er voor hem/haar vervalt als één van de dagen een probleemtijdvak wordt.
 • Voor bestaande teams die in de voorjaarscompetitie van 2010 met exact vier personen hadden ingeschreven, geldt in het voorgaande punt een minimum van 4 in plaats van 5 spelers. Dit geldt, zolang dit team volledig intact blijft. Bij wijziging van de samenstelling moet het betreffende team naar minimaal 5 spelers, conform dit reglement.[1] 

Indien pas na inschrijving blijkt dat het team in een probleemtijdvak is terecht gekomen, zal de competitieleiding de captains benaderen die maar met 4 deelnemers hebben ingeschreven. Ze krijgen dan nog de gelegenheid om het team tot minimaal 5 aan te vullen. 

Deze regel geldt voor zowel bestaande als nieuwe teams. 

Twee weken na sluiting van de inschrijving dienen de deelnemers aan de competitie definitief vastgesteld te zijn door de competitieleiding. 

Regel 5:

Indien een bestaand team aangeeft op een andere dag te willen spelen c.q. voor een andere competitiesoort, dan wordt dit beschouwd als een nieuw team (mits niet door de KNLTB bepaalde competitiesoorten op bepaalde tijdvakken worden gewijzigd). Bij over inschrijving komt zo’n team op de wachtlijst en het team komt, indien nodig, voor loting in aanmerking. Automatisch betekent dit dat de plaats van het team op de vaste speeldag vrijkomt. 

Najaarscompetitie:

Regel 6:

Teams met spelers die niet kunnen worden ingedeeld in de voorjaarscompetitie krijgen voorrang voor deelname aan hetzelfde tijdvak/competitie in het najaar (indien dat tijdvak beschikbaar is).  Voor deze voorrangsregel wordt de volgende weging toegepast:

Weging: Een team krijgt voor elke speler die niet aan de voorjaarscompetitie heeft deelgenomen 2 punten. Voor spelers die deelgenomen hebben aan de voorjaarscompetitie, maar op een ander tijdvak, krijgt het team 1 punt. Overige spelers krijgen geen extra weging. De 5 spelers van het team met het hoogst aantal punten worden in de weging meegenomen. 

Teams met punten krijgen voorrang in de najaarscompetitie (meeste punten eerst en zo verder). In de najaarscompetitie hebben bestaande teams geen voorrang. Indien teams met evenveel punten niet allemaal geplaatst kunnen worden, zal worden geloot.Specifiek voor deze loting krijgen spelers die in een team zitten dat uitgeloot wordt een extra punt als weging mee voor het volgende jaar (deze weging geldt dus niet voor de voorrangsregel, alleen voor een nieuwe loting).Weging voor de najaarscompetitie zal elk jaar opnieuw plaatsvinden.  

Regel 7:

Aanvullende regels voor de najaarscompetitie:Voor alle tijdvakken/competitie geldt:Teams moeten uit minimaal 5 spelers bestaan.

Tot slot: 

Regel 8:

Indien een bestaand team niet voor het nieuwe competitie jaar heeft ingeschreven, zoekt de competitieleider contact met de betreffende captain. Binnen 1 week na sluitingsdatum dient het team een besluit genomen te hebben betreffende deelname. Anders is dit team niet langer speelgerechtigd en wordt voor het jaar daarop bij opnieuw inschrijven niet als bestaand team aangemerkt. 

Van de competitieleiding wordt niet verwacht, dat zij ten aanzien van alle formulieren voor het sluiten van de inschrijving controleert of aan dit reglement, aan de voorschriften van de knltb etc voldaan is. Dit is uitdrukkelijk de verantwoordelijkheid van de teamcaptain en van het team. Indien de competitieleiding desalniettemin voor sluiting van de inschrijving onjuistheden ziet in de inschrijving, zal dat worden gemeld aan de teamcaptain. Deze onjuistheden moeten een week na het sluiten van de inschrijving zijn hersteld.

Regel 9:

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, zal het bestuur in overleg met de competitieleiding, de eindbeslissing nemen.  

Aanvulling voor dinsdagcompetitie (voorjaar).

Omdat afgelopen jaren afgeweken is van het oorspronkelijk reglement gelden hier voor 2011 en 2012 aanvullende regels:De cyclus van loting voor deze teams wordt voor de resterende nog niet uitgelote teams voortgezet. Hierbij geldt wel dat een bestaand team (huidig 5) onder dezelfde voorwaarden een bestaand team moet zijn als in bovenstaand reglement is aangegeven. Zodra van de huidige 5 teams 1 team niet meer bestaand is gaat ook bovenstaand reglement in werking. Als in 2013 nog steeds dezelfde 5 teams hebben ingeschreven, zal het één team op de wachtlijst worden geplaatst. Hiertoe wordt geloot tussen de twee laatst ingeschreven teams.

[1] Het betreft de volgende twee teams:
- Vrijdagavond, mixteam Lian Suijkerbuijk.
- Dinsdagochtend, damesteam Gerrie Verstraaten. 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 165 543 199

Adres

Jongeneelenstraat 13
4735 CG Zegge

KVK-nummer

40283880