Kantinereglement

BESTUURSREGLEMENT ‘ALCOHOL IN SPORTKANTINES’

Preambule

In overweging nemende dat:

 • sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement ‘Alcohol in sportkantines’;
 • in dit verband met “sportvereniging” wordt bedoeld: een sportvereniging met een kantine in eigen beheer, aangesloten bij een door NOC*NSF erkende sportbond;
 • de sportkantine met een drank- en horecavergunning in de wet wordt beschouwd als een horecalokaliteit, hetgeen betekent dat er ter plaatse bedrijfsmatig of tegen betaling alcoholhoudende dranken worden verstrekt;
 • het bestuursreglement regels bevat, die als doel het waarborgen van verantwoorde verstrekking van alcoholhoudende drank in de sportkantine hebben;
 • in het bestuursreglement tevens paracommercie bepalingen zijn opgenomen, die tot doel hebben ongeoorloofde vormen van concurrentie met de reguliere horeca te voorkomen;

heeft het bestuur van TC Hooghei het bestuursreglement ‘Alcohol in sportkantines’ vastgesteld.

Paragraaf 1 - Algemene bepalingen

Artikel 1 - Begripsbepalingen

1. Alcoholhoudende dranken:

 • Onder zwak-alcoholhoudende drank dient het volgende te worden verstaan: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% alcohol.
 • Onder sterke drank dient te worden verstaan: gedistilleerd met minimaal 15% alcohol.

2.    Sociale Hygiëne:

 • Met Sociale Hygiëne wordt bedoeld dat mensen gezond met elkaar omgaan; dat ze rekening houden met elkaars waarden, normen en rollen. In de sportkantine gaat het vooral om kennis van en inzicht in de invloed van alcoholgebruik (en- misbruik) en hoe men verantwoord alcoholgebruik in de kantine kan bevorderen. Belangrijk hierbij zijn huis- en gedragsregels en sociale vaardigheden om deze regels uit te dragen en na te leven.
 • Verder houdt Sociale Hygiëne kennis in van de Drank- en Horecawet en verwante regelgeving en de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken, van verschillende bedrijfsformules en doelgroepen en van technische, bouwkundige en ruimtelijke voorzieningen van de inrichting.

3.    Leidinggevenden:

Het bestuur heeft twee leden aangewezen als leidinggevende. Zij zijn tenminste 21 jaar oud, in het bezit van de verklaring Sociale Hygiëne, en staan als zodanig vermeld op de vergunning van de vereniging. Zij geven onmiddellijke leiding aan de uitoefening van de horeca-werkzaamheden in de sportkantine.

4.    Barvrijwilliger:

Een vrijwilliger die, op tijden dat er alcohol wordt verstrekt, de barwerkzaamheden in de sportkantine (kantinedienst) uitvoert. Kwalificatienormen voor barvrijwilligers zijn vastgelegd in artikel 7 van dit bestuursreglement.

Artikel 2 - Wettelijke bepalingen

 1. Verkoop van zwak-alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden.
 2. Verkoop van sterke drank aan personen jonger dan 21 jaar is verboden
 3. Leeftijdsgrenzen en schenktijden zijn zichtbaar in de kantine opgehangen.
 4. De verstrekker van alcohol dient bij de aspirant-koper de leeftijd vast te stellen, tenzij de aspirant-koper onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt.
 5. Geen alcoholhoudende drank wordt verstrekt als dit leidt tot verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid.
 6. Het is niet toegestaan alcoholhoudende drank te verstrekken aan personen die verkeren in kennelijke staat van dronkenschap.
 7. Het is verboden personen toe te laten in de kantine die verkeren in kennelijke staat van dronkenschap of onder invloed zijn van andere psychotrope stoffen.
 8. Roken in de kantine is niet toegestaan.

  

Paragraaf 2 - Sociaal Hygiënische bepalingen

Artikel 4  Aanwezigheid leidinggevende, barvrijwilliger en afschrift reglement

 1. Op de momenten dat in de sportkantine alcoholhoudende drank wordt geschonken, is er altijd ofwel een leidinggevende aanwezig die in het bezit is van de verklaring Sociale Hygiëne ofwel een barvrijwilliger die een instructie verantwoord alcoholschenken (IVA) heeft gevolgd.
 2. Het bestuursreglement alcohol in sportkantines van de sportvereniging of een kopie hiervan is aanwezig in de sportkantine.

Artikel 5 - Huis- en gedragsregels 

 1. Het is niet toegestaan in de kantine of elders op het terrein van de vereniging zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken;
 2. Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders  te gebruiken dan in de kantine of op het terras;
 3. Er wordt geen alcohol geschonken aan:
  •        Jeugdleiders, trainers van jeugdelftallen en andere begeleiders van de jeugd tijdens de uitoefening van hun functie
  •        Personen jonger dan 18 jaar
 4. Het bestuur wil voorkomen dat personen onder invloed van alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank aan betreffende personen worden geweigerd.
 5. Het bestuur stimuleert het maken van BOB-afspraken en sluit aan op de slogan ‘100% Bob, 0% op’. Hierbij zijn de belangrijkste noties: ‘Geen alcohol drinken als je nog moet rijden’ en ‘Maak als het kan een Bob-afspraak’.
 6. Leidinggevenden en barvrijwilligers (in de zin van het bepaalde in artikel 1) drinken geen alcohol gedurende hun bardienst;
 7. Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals ‘happy hours’, en ‘meters bier’ zijn in de kantine niet toegestaan;
 8. Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd.

 

Artikel 6 - Openingstijden en schenktijden

De openingstijden van de kantine staan aangegeven op de activiteitenkalender van TC Hooghei

Openingstijden tijdens Dames, Heren en Mix avonden

Dinsdag:                 18.30u-23.00u *
Woensdag:              18.30u-23.00u *

In overleg met de kantinedienst mag de openingstijd met een uur worden verlengd. 

* indien alle leden de kantine eerder hebben verlaten mag de kantinedienst, nadat de “lijst met werkzaamheden kantinedienst”(zie Annex C) is afgewerkt de kantine en het terrein afsluiten.

Openingstijden van de kantine tijdens competitie

Wintercompetitie

Vrijdag:                   18.45u - 00:00u
Zaterdag:                12.45u - 23:30u
Zondag:                  12.45u - 19:00u

Voorjaar en najaarscompetitie

Vrijdag:             02.00u
Zaterdag:          22.30u
Zondag:            22.30u

Openingstijden tijdens Toernooien en clubkampioenschappen

Tijdens toernooien en clubkampioenschappen sluit de kantine 1 uur na de laatste wedstrijd, tenzij de kantinedienst besluit de kantine langer open te houden (zie Annex c paragraaf 3 voor aanvullende informatie).

Indien de kantinedienst de kantine langer wil openhouden dan 02.00u, vindt er vooraf overleg plaats met het bestuur.

Overigen (feesten etc.)
In alle overige gevallen wordt de sluitingstijd vooraf vastgesteld door het bestuur.

Algemeen

Het bestuur beslist in gevallen waar het reglement niet in voorziet.

  

Artikel 7 - Kwalificatienormen en instructie verantwoord alcohol schenken voor barvrijwilligers

Voor de barvrijwilligers zijn de volgende kwalificatienormen vastgesteld:

 1. Barvrijwilligers zijn tenminste 18 jaar oud;
 2. Zij hebben een instructie verantwoord alcohol schenken gevolgd, (IVA);
 3. Zij staan als zodanig bij de vereniging geregistreerd (dmv het IVA certificaat);
 4. Zij zijn betrokken bij de vereniging, als lid, of hebben een 1e lijns familiebetrekking (partner, kind of ouder) aan het lid;
 5. Indien een gebruik gemaakt wordt van punt 4, dient deze te voldoen aan punt 1 t/m 3 en dient het lid zelf aanwezig te zijn tijdens de dienst ook blijft het lid eindverantwoordelijke.

Van iedereen die in aanmerking komt voor een ingeroosterde kantinedienst of die lid is van de barcommissie moet een kopie van het certificaat aanwezig zijn in de kantine. Als dat niet het geval is, dan krijgt het betreffende lid daarvan bericht van het bestuur. Het lid moet dan binnen twee maanden een IVA-cursus volgen en een kopie van het certificaat verstrekken aan het bestuur.

Het certificaat kan gratis worden behaald via www.nocnsf.nl/IVA.

Indien een lid niet over het IVA certificaat beschikt kan er geen kantinedienst worden gepland en wordt de afkoopsomregeling van kracht.Artikel 8 - Voorlichting

 

 1. Schenktijden, leeftijdsgrenzen (artikel 2 lid1, 2 en 3)en huis- en gedragsregels worden goed zichtbaar in de kantine opgehangen.
 2. Het bestuur onderschrijft de Reclamecode voor alcoholhoudende dranken van de STIVA. In deze code staan regels omtrent reclame-uitingen voor alcoholhoudende dranken.

Artikel 9 - Handhaving, klachtenprocedure en sancties

 

 1. Klachten over de toepassing van de artikelen 1 tot en met 8 van dit reglement dienen onverwijld ter kennis te worden gebracht van het bestuur van de vereniging.
 2. Uit hoofde van zijn verantwoordelijkheid voor de naleving zal het bestuur bij overtreding van (één van) de regels uit dit reglement ten opzichte van betrokkene(n), zijnde de consument dan wel de verstrekker (leidinggevende of de barvrijwilliger) gebruik maken van zijn sanctiebevoegdheden op grond van de statuten en het huishoudelijk reglement. Het bestuur verifieert de klacht, hoort zonodig de klager en treft bij gegrondbevinding van de klacht binnen twee maanden maatregelen om herhaling te voorkomen. Het bestuur brengt het resultaat van de afweging ter kennis van de indiener van de klacht.

 

Paragraaf 3 - Paracommercie-bepalingen

Artikel 10 - Toegelaten horeca-activiteiten

 1. De sportvereniging oefent slechts horeca-activiteiten uit met inachtneming van het hierna onder 2. en 3. bepaalde. De sportvereniging oefent geen horeca-activiteiten uit ten behoeve van bijeenkomsten die worden gehouden wegens gebeurtenissen in de privé-sfeer van leden en bijeenkomsten voor niet-leden. Het bestuur ziet hierop toe.
 2. De horeca-activiteiten worden door de sportvereniging slechts uitgeoefend ten aanzien van personen die bij de activiteiten van de tennisvereniging, bridgevereniging en dartvereniging van TC Hooghei in de ruimste zin van het woord betrokken zijn, met inachtneming van het hierna onder 3. bepaalde.
 3. Het uitoefenen van horeca-activiteiten door de sportvereniging jegens niet bij de vereniging aangesloten personen geschiedt uitsluitend in rechtstreeks verband met de activiteiten van de sportvereniging binnen het kader van haar doelstelling.
 4. Voor zover niet binnen de hiervoor genoemde doelstelling vallend, zal de sportkantine en/of de inventaris (met name het meubilair en het serviesgoed) niet door de sportvereniging aan derden worden verhuurd of ter beschikking worden gesteld.
 5. Geen reclame mag worden gemaakt door de sportvereniging voor niet binnen de doelstelling vallende resp. andere horeca-activiteiten dan die welke zijn toegelaten als omschreven in dit artikel 10.

 

Annex A

Wie draaien kantine diensten?

1) De ingeroosterde kantinedienst

Om de kantine te kunnen draaien moeten alle leden hun steentje bijdragen. Alleen dan is voor iedereen rond zijn wedstrijden een gezellig verblijf in de kantine mogelijk. 
Iedereen die op 1 januari lid is van TC Hooghei draait in dat jaar twee of meerdere ingeroosterde kantinediensten. Uitgezonderd zijn echter:

 1. Leden die per 1 januari van het betreffende jaar nog geen 18 jaar zijn of ouder zijn dan 70 jaar.
 2. Leden die de kantinedienst over dat jaar afgekocht hebben. 
  In de ALV wordt jaarlijks het afkoopbedrag bepaald. Afkoop geldt voor de periode van 1 april t/m 31 maart.
 3.  Leden, die meer dan 60 uur vrijwilligerswerk per jaar doen.
 4. Winterleden.
 5. Leden die uitsluitend lid zijn van de bridge- of dartvereniging van TC Hooghei.

Het bestuur stelt jaarlijks een overzicht op van de data en tijden waarop een ingeroosterde kantinedienst nodig is. Het bestuur bepaalt hoe het kantinedienstrooster wordt ingevuld. Uitgangspunt is, dat iedereen evenveel kantinediensten draait.


De ingeroosterde kantinediensten worden kenbaar gemaakt door middel van een jaar kalender, waarop tijdens een of twee inloopavonden ingetekend kan worden. Indien men besluit niet in te schrijven zal zijn/haar kantinedienst worden ingeroosterd. Daarna zal deze kalender op www.tchooghei.nl worden gepubliceerd. Alle leden ontvangen een mail zodra de kalender op internet is opgenomen. De leden zijn zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van het juiste emailadres (dat kan via [email protected]) én voor het bekijken van de lijst op internet / de kantine.

Dit laatste geldt ook voor de leden die niet over een mailadres beschikken. Ook zij moeten in de kantine hun kantinedienst controleren.

Verhindering
Mocht je op de dag waarop je bent ingeroosterd voor kantinedienst niet kunnen, dan kun je met iemand ruilen. Het blijft wel je eigen verantwoordelijkheid om te zorgen dat er op het moment dat je ingedeeld bent, iemand de bar bezet. Mocht je niet aan je kantinedienst voldoen dan wordt een bedrag in rekening gebracht en je kantinedienst wordt opnieuw ingepland. In de ALV wordt jaarlijks de hoogte van dit bedrag bepaald. Afmelden voor een kantinedienst is niet mogelijk!


Wat als de kantinedienst uitvalt
Kantinediensten die minder dan 24 uur tevoren worden geannuleerd worden niet opnieuw ingepland. Eerder geannuleerde kantinediensten worden wel opnieuw ingepland.

2) Bargroep

De bargroep bestaat uit leden die op vrijwillige basis kantinediensten draaien tijdens toernooien en/of evenementen.

3) Betaalde kantinedienst

Om het aantal ‘ingeroosterde kantinediensten’ te beperken, heeft het bestuur de mogelijkheid om tegen betaling kantinediensten te laten draaien.

4) Competitieteams

Tijdens en rond competitiewedstrijden van de knltb wordt de kantinedienst verzorgd door de competitieteams (zie AnnexB). De kantinedienst hoeft geen lid te zijn van het team, maar wel van TC Hooghei. De kantinedienst  op vrijdagavond speelt níet mee.

De teams op dinsdag en donderdag mogen doorgaan zoals zij al jaren te werk gaan. In de praktijk betekent geen extra persoon voor de kantine. Reden hiervoor is dat dit al jaren goed gaat en er op de speeltijden door de week bijna nooit gasten zijn en dus alle spelers op de baan staan. Dit in tegenstelling tot het weekend, hier komen naast spelers ook vaak gasten.

 

Annex B

Wanneer welke kantinedienst?

 

1) Tijdens de reguliere openingstijden (zie Artikel 6)

De bar wordt gedraaid door ‘ingeroosterde kantinediensten’ (Annex A paragraaf 1). Het bestuur kan besluiten om op een aantal dagen betaalde kantinedienst (zie Annex A, paragraaf 3) in te zetten.

2) Tijdens competities (zie Artikel 6 paragraaf 2)

Wintercompetitie

De bar wordt gedraaid door ingeroosterde kantinediensten’ (Annex A paragraaf1) alsmede door de competitieteams zelf. Het bestuur kan besluiten om op een aantal dagen betaalde kantinedienst (zie Annex A, paragraaf 3) in te zetten.

Bij geen ingeroosterde diensten maar door de teams zelf:

 1. teams die tegen elkaar spelen hebben bardienst voor hun eigen team en hun tegenstander.
 2. bij vertrek dienen de reguliere kantine werkzaamheden worden uitgevoerd, ook wanneer er nog andere teams aanwezig zijn. Ieder team ruimt dat deel van de kantine op dat gebruikt is (tafels poetsen / vegen etc.)
 3. kantinereglement is gewoon van toepassing; sluitingstijden dienen in acht genomen te worden.

Voor- en najaarscompetitie

Kantinediensten worden gedraaid door competitieteams:

 • Ieder thuisspelend team zorgt dat er een kantinedienst aanwezig is. Deze wordt binnen 1 week na het bekend maken van de competitieschema doorgegeven aan [email protected]
 • Vanaf het tijdstip dat de tegenstander volgens internet aanwezig moet zijn
 • Tot het vertrek van het laatste teamlid of de tegenstander waarbij men zich wel dient te houden aan de sluitingstijden.

Bij twee thuisspelende teams hoeft slechts 1 lid deze kantinedienst draaien. Uitsluitend deze kantinedienst mag achter de bar. Gedurende de volledige openingstijd is er een lid van TC Hooghei verantwoordelijk voor de kantinedienst. Kantinedienst kan alleen worden overgedragen aan de kantinedienst van een team dat later op de dag speelt.

Verder gelden dezelfde regels als voor een ‘ingeroosterde kantinedienst’. Hij/zij gaat dan ook niet eerder weg dan volgens het reglement is toegestaan en mag de kantinedienst ook niet overdragen aan spelers van een thuisspelend team.

3) Toernooien en andere activiteiten (zie Artikel 6, paragraaf 3 en 4)

De kantinedienst wordt gedraaid door de bargroep (zie Annex A paragraaf 2). Indien de bargroep uit onvoldoende leden bestaat om de kantinediensten te draaien, dan worden “ingeroosterde kantinediensten’ ingezet. Het bestuur kan besluiten om op een aantal dagen betaalde kantinedienst (zie Annex A paragraaf 3) in te zetten.

 

Annex C

Overige afspraken

1) Werkzaamheden tijdens de kantinedienst

Het bestuur stelt vast welke werkzaamheden tijdens de kantinedienst worden uitgevoerd. Deze “lijst met werkzaamheden kantinedienst” is aanwezig in de keuken en wordt gepubliceerd op internet. Door deze lijst tijdens iedere kantinedienst af te werken, zorgen we er voor dat de kantine en de keuken netjes achter blijven en dat de kosten van het beheer van de kantine voor de vereniging beperkt blijven.

Leden die kantinedienst hebben gedraaid vullen de aftekenlijst in. De aftekenlijst is beschikbaar op de Ipad. Op de lijst worden een aantal werkzaamheden afgetekend, die in ieder geval niet moeten worden vergeten.

Kantinediensten waarbij de “lijst met werkzaamheden kantinedienst” niet is afgewerkt worden opnieuw ingedeeld.

De kantinedienst krijgt van de vereniging per uur een consumptie. Er mag geen alcohol door de kantinedienst worden genuttigd.

2) Wat te doen als er niemand meer is of er vermoedelijk niemand meer komt?

Indien je bent ingeroosterd voor een kantinedienst blijf je aanwezig, gedurende de volledige tijd dat de kantinedienst gepland is, tenzij:

 • er niemand aanwezig is én
 • er geen activiteiten meer zijn (Let op! Op vrijdagavond en zaterdagmiddag wordt er gespeeld door de darters) én
 • ingeval er vrij getennist kan worden: de velden onbespeelbaar zijn en het niet reëel te verwachten is dat deze nog bespeelbaar worden voor de eindtijd van je kantinedienst.
 • alle punten op de aftekenlijst kantinedienst nog niet zijn uitgevoerd.


3) Bridge en darten

Op tijden dat de kantine niet geopend is voor aan tennis gerelateerde activiteiten, kan het bestuur toestemming geven aan de bridgers of darters van de vereniging om in de kantine activiteiten te organiseren. Het bestuur bepaalt in die gevallen in overleg met de betrokkenen hoe de kantinedienst wordt ingevuld.

4) Tot slot
De mensen achter de bar zijn vrijwilligers waarvoor we veel waardering hebben. Zij zijn op de dagdelen waarop ze kantinedienst draaien verantwoordelijk voor het reilen en zeilen met betrekking tot de kantine en we bejegen ze met respect. 
Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de kantinedienst de keuken in te gaan. Op competitiedagen mogen de teams (beperkt) gebruik maken van de keuken.

Ieder team zorgt dan dat de keuken op tijd netjes achtergelaten wordt.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 165 543 199

Adres

Jongeneelenstraat 13
4735 CG Zegge

KVK-nummer

40283880